logo
roh
Přihlášení:
Nick (přihlašovací jméno)
Heslo

roh
Zápisy z okrskových schůzí
2019-07-19
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze dne 19.07.2019 ve 20 hodin v Provodově. 1. jednatel informoval o dopravní nehodě vozidla SDH Nahořany a upozornil sbory, aby nezapomínaly mít uzavřenou smlouvu, že můžou členové SDH používat vozidla zařazená do IZS. 2. SDH Bohuslavice žádají, aby jejich družstvo žen, které původně na domácím závodě bylo na vlastní žádost zařazeno do kategorie mužů, neboť v kategorii žen by neměli žádného soupeře, bylo zpět přesunuto do kategorie žen a body do okrskového hodnocení byly započítány do kategorie žen. O žádosti bylo hlasováno s výsledkem pro návrh 6, proti návrhu 0, zdrželo se 5. Návrh byl schválen a družstvo bylo do kategorie převedeno a body započítány. 3. Jednatel upozornil na blížící se školení velitelů v Novém Městě nad Metují a upozornil, že toto je poslední možnost jak toto školení absolvovat v Novém Městě na Metují. 4. Do dnešní schůze si měli funkcionáři okrsku rozmyslet, zda budou ve funkcích pokračovat. Starosta okrsku nebyl přítomen o jeho kandidatuře bude dále jednáno, náměstek starosty a hospodář br. Vítek bude ve funkci pokračovat, Velitel na schůzi nebyl přítomen a o jeho případné kandidatuře bude dále jednáno, Jednatel bude ve funkci pokračovat, Strojník bude ve funkci pokračovat, Zástupce velitele nebyl na schůzi přítomen a o jeho kandidatuře bude jednáno, preventista bude ve funkci pokračovat, jako členové výboru budou ve funkcích pokračovat bratři Šefc a Pohl, výbor dále doplní sestra Rousková a bratr Lukášek. 5. Výlet okrsku se bude konat na exkurzi do pivovaru Primátor a to dne 27.09.2019 od 15:30h do 22h. Doprava bude vlastní. Sbory Bohuslavice, Černčice a Nahořany mají k dispozici 4 místa, sbory Lhota a Dolsko 2 místa a všichni ostatní po 3 místech. Na příští schůzi okrsku je nutné nahlásit počty členů, aby se případná volná místa dala doplnit. 6. Hospodář okrsku připomíná, aby na příští schůzi sbory odvedly poplatky za členy a aby již pomalu hlásily nominanty na medaile okrsku, dále informuje za SDH Šonov, že v Šonově došlo k obnovení práce s mládeží. Na závěr svého vystoupení pochválil organizaci letního plesu na Přibyslavy a konstatoval, že na dnešní schůzi se vybralo 376 kč. 7. SDH Bohuslavice pozvaly na svoje oslavy a prosí, aby do týdne jím sbory mohly nahlásit, kdo přijede s technikou a kdo by dělal ukázku. 8. SDH Provodov informuje o své soutěži v požárním útoku. 9. SDH Přibyslav zve na svoji soutěž v požárním útoku.
2019-06-07
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze dne 07.06.2019 ve 20 hodin. 1. jednatel chválil sbory, že již všichni odevzdali hlášení o majetku a připomenul další povinnost, která spočívá, aby sbory odevzdaly podepsané souhlasy svých členů se zpracováním osobních údajů – vyplývá z nařízení, které je známo pod zkratkou GDPR. 2. starosta chválil organizační zajištění okrskové soutěže 3. zástupci sborů tradičně po okresním kole diskutovali o příčinách malého počtu družstev na okresním kole, hospodář okrsku situaci přikládá k době, jednatel je spíše názoru, že soutěžících na okrese je dost, ale motivuje je pouze bodovaná liga a na termín okresu si plánují soukromé akce. Na úrovni okrsku s tímto problémem nelze nic dělat a situací se musí zabývat výkonný výbor okresu. Nejvhodnější by bylo okresní kolo začlenit do ligy, ale to v současné situaci není možné. Dále je možné diskutovat sankce okrskům, které nebudou mít žádné družstvo na okresním kole, ale samotný příspěvek na činnost okrsku od okresu je natolik nízký, že je nemotivující. Poslední možností je v rámci okresního kola provést dvojí hodnocení, kdy družstva která chtějí postoupit na krajské kolo budou absolvovat kompletní okresní kolo a ostatní provedou pouze požární útok a pořadovou přípravu. 4. jelikož žádný sbor nechce pořádat letní setkání okrsku, bylo jednohlasně rozhodnuto o pořádání výletu zástupců okrsku do pivovaru Primátor v Náchodě, podrobnostmi se bude podrobně zabývat příští schůze a zjištěním podrobnějších informací byl pověřen br. Vítek. 5. do příští schůze si každý funkcionář okrsku rozmyslí, zda bude ve funkci pokračovat a svoje rozhodnutí nahlásí. 6. SDH Černčice děkují za účast na soutěži. 7. SDH Nahořany zvou všechny na svoji soutěž v požárním útoku. 8. SDH Provodov informuje o účasti na pouti v Provodově u Zlína a upozorňuje, že mají v obci žháře, neboť již ve 3 případech v obci hořely thůje. 9. SDH Přibyslav informuje o dětském dnu a o sběru železa a elektroodpadu. 13. Br. Vítek informuje,
2019-06-07
10. SDH Slavětín informuje o dětském dnu a děkuje SDH Bohuslavicím za ukázku techniky. 11. SDH Šonov informuje o dětském dnu, také jako SDH Provodov upozorňuje na časté požáry thůjí, dále připomíná, že 20.06.2019 se otvírá požární zbrojnice v Náchodě, v této souvislosti upozorňuje, že i v Šonově se bude stavět nová zbrojnice a prozatím je projektována na 10 000 000kč, v současné době musí cisternu parkovat v zemědělském družstvu v Provodově. 12. SDH Vrchoviny informují o dětském dnu. 13. Br. Vítek informuje, že byl oceněn na dni kraje v Hradci Králové záslužnou medailí starosty krajského sdružení hasičů. 14. Příští schůze okrsku se bude konat netradičně 19.07.2019 od 20h v Provodově. Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2019-04-05
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze dne 05.04.2019 ve 20 hodin. 1. organizační zajištění soutěže - Diplomy, poháry, přihlášky a výsledkovou listinu zajistí br. Vítek Rozhodčí hlavní Ticháček Jaroslav st. Pomocníci Zákravský Miroslav, Čepelka Karel, Rozhodčí k čáře nástřiku zajistí SDH Vrchoviny Technické zajištění SDH Vrchoviny Velitel soutěže Pavlát Radek 2. Do soutěže o pohár starosty okrsku pro ročník 2019 jsou zařazeny závody: 17.05. od 16:30h Vrchoviny 18.05. od 10:00h Černčice 15.06. od 13:00h Bohuslavice 22.06. od 10:00h Nahořany 12.07. od 16:00h Provodov 24.08. od 09:00h Přibyslav 3. Starosta okrsku připomněl jarní shromáždění starostů OSH a zorganizoval dopravu 4. Jednatel předal informaci o výprodejové akci zboží v hasičské zbrojnici Nové Město nad Metují 5. Hospodář informoval, že okrsek splnil kritéria pro finanční příspěvek od OSH Náchod a za druhé pololetí roku 2018 obdržel dotaci 1400kč 6. SDH Bohuslavice připomněli oslavu svých 140 let od založení a požádaly sbory, aby nahlásili svoji účast, dále informovaly o zásahu na požáru lesa v Novém městě nad Metují 7. SDH Nahořany informovaly o pořádání branného závodu pro mladé hasiče 8. SDH Nové Město nad Metují informovaly o základních kurzech hasiče 9. SDH Slavětín, Spy, Šonov o úklidech příkopů. Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2018-10-05
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze dne 05.10.2018 v Černčicích 1. Vzhledem k úmrtí starosty SH ČMS byl okrsek vyzván, aby projednal návrh kandidáta na nového starostu. OSH Náchod doporučuje podpořit Jána Slámečku. Hlasování se účastnilo 11 pověřených zástupců ze 14 SDH spadajících pod okrsek Nové Město nad Metují s následujícím výsledkem : Pro podporu 4, Proti 5, Zdrželo se 2, Kandidát nezískal podporu okrsku Nové Město nad Metují. Okrsek žádného jiného kandidáta navrhovat nebude a k tomuto bodu nezaujal žádné další stanovisko. 2. Jednatel informoval, že zatím obdržel žádosti o udělení medaile okrsku od SDH Provodov 3x, Nahořany 2x, Šonov 5x, Černčice 2x, Přibyslav 2x, Krčín 1x a Bohuslavice 4x. Dne 15.10.2018 provede objednávku a již nebude možné danou medaili přiobjednat. 3. Hospodář okrsku informoval, že prozatím neobdržel příspěvek 5 kč za každého řádného člena staršího 18 let na činnost okrsku od SDH : Nové Město nad Metují, Slavětína nad Metují, Vrchovin, Vršovky, Dolska, Lhoty a Spů. 4. Jednatel a hospodář informovali o splnění všech kritérií pro přiznání finančního příspěvku od OSH Náchod a okrsek obdržel dotaci 1700 kč. Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2018-04-06
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze dne 06.04.2018 v Provodově 1 – před schůzí proběhlo školení strojní služby 2 – jednatel požádal o vysvětlení referenta prevence br. Hemelíka o skutečnost, že v zápisu OORP byla informace na špatný stav prevence v okrsku Nové Město nad Metují, následně byla tato informace řešena i v rámci jednání VV. Br. Hemelík oznámil, že v žádném případě nechtěl tuto informaci dávat do zápisu, ta se tam dostala nedorozuměním, neboť s vedoucím OORP pouze diskutoval nad příčinami nedostatku preventistů a zřejmě se oba vzájemně nepochopili. Okrsek v této věci konstatuje, že okrsek Nové Město nad Metují má několik preventistů I. Stupně a stav preventistů je podobný, jako v jiných okrscích. Přesto bylo starostům doporučeno, aby ve svých sborech se snažili získat nové preventisty, alespoň III. Stupně. Následně se ještě rozpoutala diskuse nad současnými kompetencemi sborových preventistů, které jsou dle některých starostů nedostatečné. Br. Hemelík na tuto problematiku odpovídal slovy, že právě to se snaží současné vedení preventistů změnit. 3 – jednatel upozornil, že několik sborů vůbec nedodalo příspěvek do okrskové ročenky. U těchto sborů provedl dvou, až tří řádkový komentář o činnosti v loňském roce, který o sborech ví. Dále upozornil, že je to škoda, protože tyto informace jsou uchovávány v archívu okrsku a to jak v tištěné, tak elektronické podobě a podotkl, že pokud sbory si nevedou vlastní kroniku, tak o jejich práci vůbec nebudou budoucí generace nic vědět. Naopak pochválil SDH Bohuslavice, za příkladně vypracovaný příspěvek do ročenky. 4 – o pořádání letního posezení okrsku, se nikdo nepřihlásil. Celá organizace bude ještě nabídnuta SDH Spy, Vršovka a Dolsko, pokud se ani z těchto sborů nenajde organizátor akce, bude zvážen návrh celou akci pojmout komorněni a letní zasedání okrsku provést v restauraci, kde bude objednána večeře a nápoje do vyčerpání finančních prostředků, které jsou pravidelně od funkcionářů vybírány na klasických schůzích. 5 – organizace okrskové soutěže : Pořadatel : SDH Vrchoviny ( zajistí přípravu dráhy, občerstvení, plnění kádě vodou a rozhodčího nástřikové čáry. Okrsek : Nákup pohárů – zajistí br. Vítek. Rozhodčí – hlavní Jaroslav Ticháček, pomocní Zákravský, Fejtek, Čepelka st. Startovné 200 kč za družstvo. Nástup v 16:30hodin. 6 – jednatel upozornil na blížící se termín jarního shromáždění starostů v rámci OSH Náchod, z důvodu blízkosti jednání ( Velká Jesenice ) nebude organi
2018-04-06
Pokračování : organizována společná doprava. 7 – SDH Bohuslavice, se kriticky vyjádřili na adresu svého starosty, neboť při děkovné akci za zásah v jejich obci, nijak neuvedl, ani nepředstavil ředitele HZS územního odboru Náchod. 8 – SDH Černčice informovali, že jim bylo svěřeno pořadatelství jednoho z kol Náchodské hasičské ligy. 9 – SDH Nahořany informovali o pořadatelství ZPV. 10 – SDH Šonov informovali o pořádání plesu, kde je bohužel potrápila malá účast. 11 – SDH Krčín informoval o pořádání čarodějnic a o oslavách 140 výročí založení sboru, které se uskuteční 28.7.2018. 12 – SDH Přibyslav pozvali přítomné na již 5. Letní hasičský ples. 13 – SDH Provodov informoval o úmrtí svého nejstaršího člena 14 – Na závěr zasedání, ještě proběhl návrh br. Vítka, aby při udělení medaile okrsku, byla k ceně medaile připočtena částka 50kč, jako příspěvek na občerstvení. Návrh byl jednohlasně schválen. 15 – příští schůze okrsku bude dne 11.05.2018 po skončení okrskové soutěže ve Vrchovinách. Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2017-11-03
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze dne 03.11.2017 ve spech 1 – proběhla organizace dopravy na shromáždění starostů OSH Náchod 2 – sbory nahlásily své akce na první dva měsíce roku 2018 3 – velitel poděkoval za účast na okrskovém cvičení 4 – vvh okrsku Nové Město nad Metují se bude konat 23.02.2018 od 18h v obecním hostinci v Nahořanech, podrobnosti, včetně obsazení komisí a druhu večeře se bude řešit na příští schůzi 5 – jednatel upozornil, že na příští schůzi se budou schvalovat případná nová pravidla soutěže o pohár starosty okrsku a prosí o účast alespoň jednoho zástupce soutěžních družstev 6 – na schůzi bylo předloženo 32 návrhů na udělení medaile okrsku Nové Město nad Metují, všechny návrhy byly bez připomínek schváleny 7 – SDH Bohuslavice informovali, že v lednu budou pořádat školení řidičů a 17.2. bude v Orelně ples Hasičů. Dále informovali o zásahu na spadlé stromy při vichřici na komunikaci směr Pohoří. Velitel SDH Bohuslavice v této souvislosti upozornil na nebezpečný úsek, na který již několikrát upozorňoval dotčené orgány a dále informoval, že je zásah v této lokalitě značně nebezpečný. Jednatel v této souvislosti upozornil, že velitel zodpovídá za bezpečnost své jednotky a v případě že má pochybnosti, že místo zásahu je nebezpečné, musí jednotku stáhnout a zásah provést, až to okolnosti dovolí, zejména, když se nejedná o zásah spojený se záchranou lidského života. 8 – SDH Černčice pozvali přítomné na vyhlášení Náchodské hasičské ligy, které se tentokrát koná 18.11.2017 v kulturním domě v Černčicích. 9 – SDH Nahořany budou dne 27.1.2018 pořádat ples v obecním hostinci. Dále budou dne 11.8.2018 pořádat akci ke 140 výročí založení SDH Nahořany. Dále informovali, že si jejich člen David Janeček splnil odbornost preventisty 1. Stupně. 10 – SDH Šonov informoval o zlepšení akceschopnosti své jednotky, neboť již ke svolávání členů bude KOPIS využívat SMS systém. 11 – SDH Spy informovali, že pořádali den pro vesnici s možností si oskoušet hasičské, zejména sportovní vybavení . 12 – SDH Přibyslav informovali o tradiční akci stínání kohoutů a o pádu stromu v obci v průběhu vichřice. Starostka SDH Přibyslav sestra Rousková dále uvedla, že již nepracuje pro firmu Kněžek, ale nyní pracuje pro firmu Požární bezpečnost. Sklad s hasičským zbožím má i nadále na Přibyslavi. 13 – SDH Vršovka informovala o pádu stromu v obci při vichřici. 14 – SDH Vrchoviny informovali o hasičském plese, který budou pořádat v únoru – termín prozatím nevědí. D
2017-11-03
Pokračování : Dále upozornili na změnu začátku své vvh, která bude začínat již v 18h. 15 – SDH Lhota-Doubravice prostřednictvím jednatele okrsku informují, že vvh budou mít 15.12.2017 od 19h. Delegátem okrsku bude br. Pavlát. 16 – SDH Nové Město nad Metují informují prostřednictvím starostky SDH Přibyslav, že budou dne 17.2.2018 pořádat ples hasičů v Sokolovně v Nové Městě nad Metují. 17 – příští schůze okrsku bude dne 02.02.2018 od 19h v Bohuslavicích. Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2017-06-02
SH ČMS okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané 2.6.2017 na Přibyslavi 1 – před schůzí proběhlo školení na téma, spojení a komunikace v radiové síti 2 – OSH Náchod vyjednal v hasičském muzeu v Přibyslavi, že jím stačí zaslat pouze jednu medaili okrsku a né požadované 3ks 3 – starosta zhodnotil průběh okrskového školení a poděkoval všem zainteresovaným 4 – starosta informoval jak proběhne letní setkání okrsku. Na Vršovce bude k dispozici vyčleněný stan a gril pro okrsek – toto řešení bylo odsouhlaseno 5 – hodnocení odevzdaných hlášení o majetkových přiznáních sborů – všichni přítomní starostové mají odevzdáno 6 – jednatel provedl dotaz, kdo ze sborů má schválený žebřík pro požární sport, bylo konstatováno, že žádný žebřík na okrsku není – bude iniciován nákup v rámci OSH Náchod 7 – zazněla připomínka ohledně utrojenosti na okrskové soutěži, okrsek se rozhodl nic neměnit a nechat pravidla stejná jako jsou na okresním kole 8 – jednatel informoval o okresním kole mládeže, okrsek Nové Město reprezentovali SDH Nové Město nad Metují a Nahořany 9 – jednatel informoval, že 8.5.2017 převzal v Hradci Králové v rámci Dnů kraje, medaili KSH za rozvoj hasičského hnutí v Královehradeckém kraji 10 – SDH Bohuslavice, Černčice a Vršovka pozvali sbory na svoje soutěže v požárním útoku 11 – SDH Provodov, informoval o stavění májky, o účasti na pouti v Provodově u Zlína a o úklidu komunikací po bouřce. 12 – SDH Přibyslav pozvalo přítomné na letní ples hasičů 13 - SDH Šonov informoval o ukázce pro školu ve své obci a o úklidu komunikací po bouřce 14 – SDH Nahořany informovaly o zásazích spojených s bouřkou 15 – br. Mach opět apeloval na nominace členů na titul zasloužilý hasič, uvedl, že jsme největší okrsek na okrese Náchod a máme nejméně zasloužilých hasičů 16 – příští schůze okrsku proběhne v rámci letního posezení okrsku na Vršovce Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku Nové Město nad Metují
2017-04-07
SH ČMS okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané dne 7.4.2017 v Bohuslavicích 1 – starosta pochválil všechny sbory za dobrou připravenost na schůzi okrsku 2 – letní posezení okrsku se bude konat na Vršovce 15.7.2017 od 15h u příležitosti 130 výročí založení SDH Vršovka, o podrobnostech a způsobu občerstvení budou zástupci Vršovky informovat na příští schůzi 3 – soutěž okrsku se bude konat ve Vrchovinách dne 12.5.2017 od 16:30 hodin. Organizační zabezpečení zajištují SDH Vrchoviny. Hlavním rozhodčím je jmenován Pavel Hylena, pomocníky jsou Eva Hylenová, Jaroslav Ticháček st, Karel Čepelka st a Miroslav Zákravský. 4 – Kalendář závodů O pohár starosty okrsku byl odsouhlasen následující : 12.5. Vrchoviny od 16:30h, 13.5. Nahořany od 10h, 16.6. Vršovka od 19:30h, 24.6. Bohuslavice od 13h, 1.7. Černčice od 13h, 14.7. Provodov od 17h, 19.8 Přibyslav od 9h. Svůj závod zatím nenahlásilo SDH Spy, okrsek o případném zařazení rozhodne na příští schůzi. Pravidla pro rok 2017 zůstávají stejná. 5 – Dle stanov má okrsek zaslat 3 ks nově zřízené medaile okrsku do Hasičského muzea Přibyslav. Než budou medaile zaslány, okrsek prověří, zda muzeum opravdu potřebuje 3 ks. 6 – Jednatel informoval, že okrsek splnil všechny podmínky za 2. pololetí roku 2017 stanovené OSH Náchod a čerpal dotaci v plné výši 1400kč. 7 – Jednatel upozornil sbory, že téměř polovina sborů neodevzdala příspěvky do ročenky. Dále upozornil, aby sbory nezapomínali svoji činnost archivovat. Pro příští rok bude ročenka vydávána, až po výroční schůzi okrsku a jednateli budou zaslány zprávy jednotlivých starostů. 8 – Hospodář okrsku upozornil na změnu zákona, kdy od 1.5.2017 již nebude možné na akcích určených pro osoby mladší 18 let nalévat alkohol. 9 – Hospodář okrsku upozornil na blížící se shromáždění starostů OSH Náchod, které se bude konat 28.4.2017 ve Velké Jesenici. 10 – Na příští schůzi proběhne školení na téma, radiová komunikace, které provede jednatel. 11 – SDH Bohuslavice informovali o sběru elektro 12 – SDH Černčice vznesly dotaz, jak je to s povolením k výjezdu od starosty. Zástupci okrsku vysvětlili, že tato povinnost platí a ideálním řešením je zmocnění pro velitele. 13 – SDH Nahořany pozvali na své soutěže a dále informovaly o sběru železa 14 – SDH Přibyslav informovala o vyčištění koupaliště a přípravách letního plesu 15 – SDH Šonov informoval o úklidu silnice a sběru železa 16 – Příští schůze okrsku se bude konat 2.6.2017 od 20 hodin na Přibyslavi Zapsal: Miloš Kratěna, jednatel ok
2017-02-24
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis z výroční valné hromady okrsku Nové Město nad Metují, konané 24.2.2017 na Přibyslavi. 1. Zahájení a přivítání hostů provedl starosta okrsku Josef Rozínek. 2. Navržený program byl schválen bez připomínek. 3. Volba komise mandátové – schválena bez připomínek. 4. Volba komise návrhové - schválena bez připomínek. 5. Provedena kontrola zápisu z Vvh konané dne 26.2.2016. 6. Zprávy funkcionářů : A – starosta zhodnotil činnost okrsku B – velitel hodnotil, soutěže, zásahy a školení C – jednatel přednesl plán činnosti na rok 2016 D – vedoucí mládeže hodnotil soutěžní činnost a práci kolektivů E – hospodář referoval o příjmech a výdajích v roce 2015 F – referent prevence hodnotil, činnost preventistů v okrsku 7. Zprávy jednotlivých starostů SDH Všichni přítomní starostové shrnuli ve svých zprávách činnost vlastního SDH. 8. Zpráva mandátové komise Přednesl předseda komise Josef Mach Vvh se účastnilo 9 funkcionářů okrsku, dále 50 delegátů ze 12 SDH ( SDH Slavětín a Dolsko Neomluveni ) a 2 hosté, celkem tedy 61 osob. 9. Doplňující volby do výboru okrsku. Navržený kandidát na funkci zástupce velitele okrsku br. Jiří Černý, neměl žádného protikandidáta a byl jednohlasně zvolen. 10. Ocenění členů 11. Vyhlášení výsledků poháru starosty okrsku 12. Diskuse Starosta města Nového Města nad Metují, Petr Hable – pogratuloval všem oceněným, jménem celého ORP Nové Město nad Metují poděkoval za činnost a vyzdvihl spolehlivost dobrovolných hasičů. Delegátka OSH Náchod a starostka okrsku Mezilesí Jarmila Grimová – děkuje za práci s mládeží, informovala o okresních soutěžích a školeních. Vyjádřila pochvalu okrskovému výboru za vydání medailí okrsku. Br. Mach – děkuje OSH Náchod za podporu zasloužilých hasičů a zároveň upozornil, že z okrsku Nové Město jsou v aktivu zasloužilých hasičů jen dva a požádal sbory o častější nominace. 13. Návrh usnesení – přečetl předseda návrhové komise a tento návrh byl bez připomínek schválen. 14. Závěr zasedání, provedl starosta okrsku. Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2017-02-04
SH ČMS okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané dne 03.02.2017 v Provodově 1 – Delegáti provedli zhodnocení výročních schůzí v rámci okrsku, všechny schůze proběhly v pořádku, schůze nejsou hlášeny od SDH Dolsko a Slavětín. 2 – Na uvolněné místo zástupce velitele okrsku, výbor okrsku doporučuje vvh. Schválit bratra Černého z SDH Bohuslavice. 3 – Termín okrskové soutěže byl stanoven na 12.5.2017, o pořadatelství se přihlásila dvě SDH a to Černčice a Vrchoviny, o přidělení pořadatelství bude rozhodnuto na příští schůzi okrsku. 4 – Velitel informoval o okresním kole dospělých – následovala krátká diskuse o důvodech malého počtu soutěžících družstvech 5 – Velitel informoval o termínech školení 6 – Na Vvh. byl odsouhlasen k večeři Pavlišov, pozvánku obdrží místní starostka a starosta Nového Města nad Metují, jako představitel Obce s rozšířenou působností, všichni si připraví na jednu A4 zprávu o svém SDH, do 15.2 odevzdají jednateli ročenku + počty členů účastnících se vvh, výbor okrsku navrhuje složení komisí v následujícím složení : komise mandátová – předseda Mach, členové – Zákravský, Lukášek, komise návrhová – předseda Rousková, členové Hemelík, Ticháček, zprávu za okrsek bude mít starosta, velitel, hospodář, jednatel přednese plán činosti na rok 2017 a provede kontrolu zápisu z loňské vvh + bude mít připravenou zprávu za mládež, jednatel připraví do vvh. ročenku okrsku a dále provede veškeré papírové zabezpečení průběhu schůze, technickým zabezpečením je pověřen SDH Přibyslav. 7 – Hospodář informoval o finanční situaci okrsku, kdy na prvním účtu určeném pro občerstvení je 3776kč a na druhém určeném pro chod okrsku je 17006kč jelikož se na vvh. očekává zvýšený počet členů z důvodu vyznamenání, prosí hospodář okrsku, aby sbory pravidelný poplatek za člena platily již na příští schůzi okrsku. 8 – SDH Bohuslavice, Krčín, Nové Město nad Metují, Šonov a Vrchoviny pozvali přítomné na své plesy. 9 – SDH Přibyslav informace o setkání u betléma a o neustálém prohrnování silnic 10 – SDH Šonov o požáru v obci 11 – SDH Nové Město nad Metují nabídlo možnost všem sborům účastnit se společných cvičení s JSDH Nové Město nad Metují 12 – Příští schůze okrsku se bude konat dne 7.4.2017 od 20h v Bohuslavicích Zapsal : Miloš Kratěna, Jednatel okrsku.
2016-11-04
SH ČMS okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané dne 4.11.2016 ve Spech 1. Před schůzí proběhlo školení prevence na téma Bezpečnost elektrických zařízení. 2. Jednatel informoval o nové evidenci hasičských sportovců, které je nutné hlásit, aby sdružení mohlo i nadále čerpat dotace od Ministerstva školství. 3. Jednatel přednesl a zdůvodnil všechny navržené adepty na medaili okrsku Nové Město nad Metují – všechny návrhy byly schváleny. 4. Z důvodu rezignace br. Lelka na všechny funkce v rámci SH ČMS je nutné, aby sbory na příští schůzi předaly návrhy na obsazení této funkce – volba proběhne v rámci Vvh. Okrsku. 5. V rámci schůze byla podána informace o blížícím se setkání starostů SDH v okrese Náchod a byla dohodnuta společná doprava. 6. Na každou výroční schůzi v okrsku, která byla nahlášena do 4.11.2016 byl delegován jeden zástupce okrsku, který pronese zdravici a následně na okrskové schůzi poreferuje o průběhu schůze. 7. Jednatel předal informaci, že někteří lékaři, aby vydali kladný posudek pro službu v jednotce, vyžadují vyšetření na Spenometrii. 8. Výroční schůze okrsku Nové Město nad Metují se bude konat dne 24.02.2016 od 18h na Přibyslavi, večeře bude dohodnuta na příští schůzi. 9. SDH Přibyslav informovala o akci stínání kohoutů. 10. SDH Nahořany a Černčice o svých tajných výletech. 11. SDH Vrchoviny o výstavě historických předmětů v obci. 12. SDH Vršovka o výlovu rybníka. 13. Příští schůze okrsku se bude konat 03.02.2017 v Provodově od 19h. Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2016-09-02
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze ze dne 2.9.2016 ve Vršovce 1. Zástupci SDH Přibyslav informovali o úmrtí zasloužilého hasiče br. Blažeje Zeleného 2. Starosta SDH Nové Město omluvil svoji jednotku z účasti na prověrkách 3. Velitel informoval o tiskopise, který musí být v případě účasti jednotky na cvičení okrsku podepsán starosty jednotlivých obcí – tento tiskopis obdrží všichni e-mailem 4. Jednatel informoval, že žádost o medaili okrsku musí být předložena již na říjnové schůzi, na předepsaném tiskopise – ten bude rovněž rozeslán e-mailem 5. SDH Spy informovali, že jejich soutěž začne od 13:30hodin a všechny přítomné pozvali 6. SDH Šonov informoval o své výroční schůzi, která se uskuteční dne 26.11.2016 od 18h v hostinci Ve Statku 7. SDH Spy požádali o pořadatelství zasedání okrsku v listopadu, které spojí s prohlídkou svého muzea, na této schůzi bude rovněž školení na téma elektrická zařízení při požáru 8. Příští schůze okrsku se uskuteční dne 7.10.2016 po cvičení okrsku v Nahořanech Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2016-02-05
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané dne 5.2.2016 v Provodově 1 – starosta se omluvil, že se nemohl zúčastnit členské schůze SDH Nové Město nad Metují 2 – velitel informoval o plánovaných školeních a chválil organizaci vyhlášení Náchodské ligy, kterou zajišťovali SDH Černčice 3 – delegáti hodnotili výročky sborů z okrsku – všechny hodnoceny kladně, až na Slavětín – výročka se nekonala 4 – jednatel provedl praktickou ukázku, správného postoje proudaře u nástřikové čáry, kdy je tato nedotknutelná s možným přesahem těla bez dotyku čáry a země za čárou – toto pravidlo bylo schváleno, jako dodatek č. 4 k pravidlům seriálu závodů o pohár starosty okrsku 5 – výbor okrsku byl pověřen, aby do příští schůze předložil návrh medaile, kterou by okrsek uděloval svým členům za zásluhy 6 – byl vytvořen plán práce okrsku Nové Město nad Metují pro rok 2016 7 – na schůzi provedl br. Fanta a sestra Rousková kontrolu vedení pokladního deníku a stavu hotovosti – bez závad 8 – na VVH okrsku bylo k večeří odsouhlaseno vepřo-knedlo-zelo za částku 75-80kč 9 – na VVH okrsku jsou do mandátové komise navrženi bratři Lukášek, Šefc a předseda br. Zákravský 10 – na VVH okrsku jsou do návrhové komise navrženi bratři Čepelka ml., Kotyza a předseda br. Mach 11 – okrsek navrhuje na poděkování SDH Nahořany, Nové Město nad Metují, Bohuslavice za práci s mládeží - U příležitosti 140 výročí založení SDH Spy - U příležitosti vítězství ve V. H. Print Náchodské hasičské Primátor NTC lize pro družstvo ženy Černčice. 12 – preventista okrsku informoval, že na schůzi okrsku vystoupí okresní preventista br. Kraus 13 – SDH Nahořany informovali o nákupu a zařazení do výjezdu CAS 32 – T 815 14 – SDH Přibyslav, informoval o své účasti na výročce v Horní Radechové a kladně jí hodnotil 15 - SDH Šonov informoval, že místo medailí začali udělovat finanční a věcné ceny a jsou s tímto způsobem, velice spokojeni 16 – SDH Vrchoviny informovali o pořádání plesu a karnevalu 17 – příští schůze okrsku se uskuteční 1.4.2016 od 20h na Přibyslavi Zapsal : Miloš Kratěna , jednatel okrsku
2015-11-13
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané dne 13.11.2015 v Bohuslavicích ( schůze navazuje na přerušenou schůzi ze dne 6.11.2015 konané ve Spech ) 1 – starosta podal informace ze zasedání starostů OSH Náchod 2 – na schůzi sbory nahlásily své vvh a okrsek na tyto vvh delegoval své zástupce 3 – jednatel poprosil, aby všichni delegáti na výročkách pronesli zdravici a aby vvh zhodnotili na schůzi okrsku, dále oznámil, aby sbory na příští schůzi přinesly příspěvky do ročenky a návrhy na vyznamenání okrskem 4 – vvh okrsku se uskuteční 26.2.2016 od 18h v Nahořanech, velitel okrsku dostal na starost zabezpečení této vvh a občerstvení – bude schváleno na příští schůzi okrsku 5 – bylo diskutováno o zhotovení jedné okrskové medaile, která by se udělovala na vvh okrsku, podmínky udělování prověří br. Kratěna a br. Vítek na vv osh Náchod 6 – preventista upozornil sbory, že je málo preventistů a apeloval na sdh aby se této problematice více věnovali, dále upozornil na falešné a neodborné kominíky 7 – na schůzi byli diskutovány pravidla soutěže o pohár starosty okrsku, jednatel přednesl návrh 6 nových pravidel, 4 byly schváleny 1 prověří br. Pavlát a br. Rozinek na radě Náchodské ligy a 1 bylo upraveno, kompletní změny pravidel budou schváleny na příští schůzi a poté budou zveřejněny 8 – SDH Černčice info o pořádání vyhlášení výsledků Náchodské ligy, kterou budou pořádat 21.11.2015 od 18h + pozvánka na tuto akci 9 – SDH Provodov info o turnaji v mariáši 10 – SDH Přibyslav info o stínání kohoutů 11 – SDH Spy omluva za nezajištění nerušených prostor pro jednání okrsku 12 – SDH Šonov info o zásahu u požáru komínu 13 – příští okrsková schůze se bude konat 5.2.2016 od 19h v Provodově Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2015-10-02
SH ČMS – okrsek NM Zápis ze schůze konané dne 2.10.2015 v Nahořanech 1 – velitel zhodnotil okrskové cvičení 2 – starosta upozornil, že všichni starostové sborů mají povinnost na příští schůzi dodat termíny výročních schůzí svého SDH 3 – byl zorganizován svoz na zasedání starostů v Machově 4 – jednatel upozornil, že SDH Dolsko stále nedodalo přílohu k evidenčnímu listu a je téměř posledním sborem na okrese 5 – opět proběhla diskuse na téma, že sbory mají problémy udržet nebo přivést v SDH k práci mladé lidi, výbor okrsku k tomuto doporučuje : tam kde je zřízen kolektiv mladých hasičů, tak již od dorostu zapojit do soutěží dospělých, aktivně připravovat pro službu v jednotce a diskutovat s těmito členy jakým směrem by si představovali směřovat chod SDH. Tam, kde kolektiv zřízen není, je potřeba nové lidi lákat převážně na požární sport a poté postupně zapracovávat do školení a jednotek 6 – sbory zvali přítomné na posvícení ve svých obcích 7 – SDH Vršovka poděkovala sborům za poskytnutí historické techniky při akci dny evropského kulturního dědictví 8 – od některých sborů byla podána kritika na organizaci závodu v požárním útoku ve Spech, který je zařazen do okrskového seriálu o pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují, z této diskuse vyplynulo, že na příští schůzi sbory sebou vezmou zástupce soutěžních družstev a proběhne diskuse na téma pravidla 9 – příští schůze se uskuteční dne 6.11.2015 ve Spech a z důvodu zasedání starostů bude posunuta od 20h
2015-09-04
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané dne 4.9.2015 ve Vršovce 1 – starosta poděkoval SDH Šonov za vzorné uspořádání letního okrskového posezení 2 – cvičení okrsku proběhne dne 2.10.2015 v Nahořanech od 16:30 hodin 3 – představitelé sborů diskutovali o tom, že mají problémy do sborů přilákat mladé členy 4 – SDH Vršovka informovala o konání dnů evropského dědictví ve své obci a požádala ostatní sbory o účast s historickou technikou 5 – SDH Spy pozvali všechny sbory na svoji soutěž Zapsal : Radek Pavlát, velitel okrsku Přepsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2015-04-03
SH ČMS - okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané dne 3.4.2015 v Provodově 1 - před schůzí proběhlo, školení na téma zřizování jednotek obcí 2 - bylo odsouhlaseno, že okrsková soutěž bude ve Vrchovinách dne 15.5. od 16:30 hodin. Rozhodčí : Zákravský, Ticháček st, Hylena, Fejtek, Čepelka st, Efenberk. Dráhu, vodu, materiální zabezpečení a občerstvení zajistí SDH Vrchoviny. Velitelem soutěže bude velitel okrsku br. Pavlát. Diplomy, poháry a prezenční listiny zajistí hospodář br. Vítek. Startovné bylo odsouhlaseno pro všechny kategorie 150 kč. Soutěž proběhne bez přetlakového ventilu. Obuv sportovní s pevnou patou. Ústroj volná. 3 - na okrskové soutěži bude sestaveno družstvo okrsku na okresní soutěž 4 - na příští schůzi bude vybrán organizátor letního okrskového posezení, přednost dostane SDH Přibyslav v případě jejího nezájmu jsou dalšími kandydáty SDH Šonov a Vršovka. 5 - jednatel br. Kratěna a hospodář br. Vítek informovali o svém zvolení do výkoného výboru OSH Náchod a poděkovali všem sborům, které je podpořili v kandidatuře. 6 - velitel okrsku br. Pavlát rovněž poděkoval za důvěru při volbě a informoval, že byl zvolen do OORV 7 - hospodář br. Vítek informoval, že převzal plný příspěvek 1400kč na činnost okrsku od OSH Náchod za II pololetí roku 2014. 8 - SDH Šonov informoval o požáru v obci 9 - příští schůze se uskuteční po okrskové soutěži dne 15.5.2015 ve vrchovinách Zapsal Miloš Kratěna, jednatel okrsku
2015-03-06
SH ČMS – okrsek Nové Město nad Metují Zápis ze schůze konané dne 6.3.2015 v Bohuslavicích 1 – starosta i velitel, poděkovali za důvěru ve volbách a slíbili, že budou své funkce zastávat ke spokojenosti všech hasičů v okrsku Nové Město nad Metují, starosta se dále dotazoval všech nově zvolených členů výboru okrsku, zda jsou spokojeni s fungováním okrsku a co by případně chtěli změnit 2 – jednatel všechny sbory informoval, že okrsek je především od toho, aby sborům pomáhal řešit problémy např. s obcemi, s ústředím a s dalšími subjekty 3 – na schůzi byli řádně předány všechny funkce, včetně pokladny s hotovostí 4954kč a razítky okrsku, které v novém volební období budou mít, velitel, jednatel a hospodář. 4 – na schůzi dne 3.4.2015 proběhne školení na téma povinnosti, velitelů jednotek, organizace atd, sbory mají za úkol na tuto schůzi vyslat velitele jednotek i velitele družstev 5 – na schůzi dne 5.6.2015 proběhne školení prevence na téma základy prevence, sbory mají za úkol zajistit účast preventistů 6 – na schůzi velitelů, ke zvolení nové OORV, které se uskuteční dne 14.3.2015 ve Velké Jesenici byla dohodnuta společná doprava, kterou bude zajištovat br. Černý z SDH Bohuslavice 7 – na schůzi delegátů, ke zvolení nového výkonného výboru, které se uskuteční dne 21.3.2015 v České Metuji byla dohodnuta společná doprava, kterou bude zajišťovat br. Josef Rozínek z SDH Vršovka a br. Václav Vítek z SDH Vrchoviny 8 – na příští schůzi mají sbory hlásit, kdo má zájem o pořadatelství okrskové soutěže v termínu 15.5.2015 od 16:30h 9 – na příští schůzi mají sbory hlásit, kdo má zájem o pořadatelství okrskového letního posezení v termínu 18.7. nebo 25.7.2015 10 – starosta okrsku má za úkol zajistit na okrskovou soutěž bariéru pro kategorii muži k tréninku na okresní kolo 11 – SDH Nahořany pochválili Kopis za bezproblémové vyhlášení poplach při mimořádné události v jejich katastru 12 – SDH Spy informovali o zařazení cisterny 13 – SDH Bohuslavice informovali o opětovném požáru v obci, pravděpodobně řádí žhář Zapsal : Miloš Kratěna, jednatel okrsku
By Vašek alias Wendy
Mapa stránek